İnsan Kaynakları Politikası

Turkuaz Grubu değerlerini benimseyen,  Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, Müşterinin önemini bilen, Öğrenme ve gelişmeye istekli, Verimliliği esas alan, Sistem odaklı yaklaşım sergileyen, Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen, çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak.

İse alma ve yerleştirme

Turkuaz Grubu İnsan Kaynakları olarak, işe alım sürecimizde mülakat, ölçme & değerlendirme metotları ve referans kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.

İşe Alım birimine personel talebinin iletilmesinin ardından, gerek veri tabanından gerekse ilan aracılığı ile ulaşılan özgeçmişler değerlendirilip, genel niteliklere uygun olan adaylarla mülakat gerçekleştirilmektedir. Mülakat sırasında kurum değerlerine uygunluk, bilgi, beceri ve genel nitelikler açısından yeterli bulunan adaylar, pozisyonların niteliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları ile test edilmektedir.

Olumlu bulunan adayları, ilgili pozisyonun yöneticileri ile tanıştırılıp ve referans kontrolü tamamlandıktan sonra, belirlenen nihai adaya yüz yüze iş teklifi gerçekleştirilmektedir. Adaya yerleştirme süreci ile ilgili bilgi verip, evraklarını teslim etme ve işe başlama aşamasında da destek verilmektedir.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.

KOMİTE VE ÇALIŞMA ESASLARI

• Komite, her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler. Komite yıl içindeki faaliyetlere göre, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı’nın önerisi ile Komite olağan üstü olarak da toplantıya çağrılabilir.

• Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu’nun talepleri saklıdır.

• Komite kararları oy birliği ile alınır.

• Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu’dur.

• Toplantı takvimindeki değişiklikler, toplantı gündemi ekleri ve bir önceki toplantı tutanağı yeterli süre öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Alınmış kararlar, Kurumsal Yönetişim Komitesi defterine kaydedilir. Kararların takip ve uygulaması Sekretarya işlerini takip eden Komite üyesince yerine getirilir.